2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Ön Lisans Düzeyinde Yatay Geçişle Alınacak Öğrencilerin Dikkatine

 

T.C.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

 

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILINDA ÖN LİSANS DÜZEYİNDE YAPILACAK OLAN YATAY GEÇİŞLERE AİT BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK OLAN KRİTERLER VE YATAY GEÇİŞ İÇİN ASGARİ ŞARTLARA İLİŞKİN ESASLAR

 

            Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu esasların amacı, Üniversite içinden ve dışından yapılacak olan yatay geçişlere ilişkin başvuru ve değerlendirme takvimi ile asgari kriterleri belirlemektedir. Bu esaslar 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitedeki yatay geçişlere ilişkin hükümleri kapsar.

            Hukuki Dayanak

            MADDE 2- Bu esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 3- Bu esaslarda geçen;

            Birim: Ahi Evran Üniversitesi’ne bağlı her bir Meslek Yüksekokulunu,

            Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklı not ortalamasını,

            İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurallarını,

            Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin Üniversite içinde aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,

            Kurumlar arası yatay geçiş: Aynı düzeyde başka bir Üniversite, İleri Teknoloji Enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız Meslek Yüksekokullarından Üniversiteye yapılan geçişi,

            Rektörlük: Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

            Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosu’nu,

            Üniversite: Ahi Evran Üniversitesi’ni,

            Yönetmelik: 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” i İfade eder.

Genel Esaslar

            MADDE 4-

(1)               Yatay geçişler ancak önceden ilan edilen kontenjan ve geçiş şartları çerçevesinde yapılabilir.

(2)               Önlisans diploma programlarının ilk yarılı ile son yarıyılı içersinde geçiş yapılamaz.

(3)               Üniversitedeki aynı diploma programlarından birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

(4)               Üniversitedeki ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

(5)               Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilinmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

(6)               Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

(7)               Üniversiteye bağlı bir Yüksekokulun kendi bünyesindeki veya üniversite içinde yer alan diğer Yüksekokul bünyesindeki eşdeğer düzeydeki diploma programlarına ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.

(8)               Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dâhil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçmeyecek biçimde, ilgili Yönetim Kurulları tarafından karara bağlanır.

(9)               Kurumlar arası yatay geçiş için aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

(10)           Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

(11)           Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış oldukları dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

(12)           Senato tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için, her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde, kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde belirlenen yurt dışı kontenjanları ile senato tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai bitimine kadar bildirilir.

(13)           Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin, yurtdışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda eğitim aldığı programın önlisans veya lisans diploma vermeğe yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu programın, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(14)           Kamu kurum ve kuruluşlarında asli veya sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak başka bir yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eş değer diploma programını, son sınıf veya son iki yarılı dışında her sınıf ve yarılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibari ile taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

(15)           Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarındaki yatay geçişte öğrencinin anne ve babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebi ile Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yılsonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan Birim Yönetim Kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurtdışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

(16)           Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yatay geçiş başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.

Yatay Geçiş Başvuru Yeri

MADDE 5-

(1)               Yatay geçiş başvuruları, takvimde belirtilen süre içerisinde istenen tüm belgelerle birlikte yatay geçiş yapmak istenen birime bir dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

(2)               Birinci fıkrada belirtilen başvuru şekli dışında, yanlışlıkla da olsa farklı yerlere yapılacak başvurular, eksik belge ile yapılan müracaatlar ve posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden dolayı süresi içerisinde ulaşmayan başvurular işleme konmaz.

Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

MADDE 6- Yatay geçiş başvuru ve değerlendirme işlemleri aşağıda Tablo-1’de belirtilen takvime göre yapılır.

Tablo-1: Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

Yatay geçişe ilişkin faaliyetler

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Başvurular

07.02. 2012

10.02.2012

Başvuruların değerlendirilmesi

13.02.2012

14.02.2012

Başvuru değerlendirme sonuçlarının Üniversite Resmi İnternet sitesinde ilan edilmesi ve yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki kararın tebliği

15.02.2012

Asıl adayların kesin kayıtları

16.02.2012

17.02. 2012

Asıl adayların kayıt yaptırmaması durumunda sırayla yedeklerin çağırılması

20.02.2012

20.02.2012

 

Başvuruda İstenen Belgeler

MADDE 7-

(1)               Yatay geçiş için yapılacak başvurularda öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a)        Yatay geçişle geçmek istenen birime hitaben yazılmış (bölüm veya program belirtmek üzere) bir dilekçe,

b)       Alınan tüm derslerini ve notlarını gösterir belge (aslı),

c)        Kayıtlı bulunduğu tüm derslerini, kredi ve içeriklerini gösterir belge (aslı),

d)       ÖSYS sonuç belgesi (onaylı örneği),

e)        Disiplin numarasını gösterir belge (aslı),

f)         Nüfus cüzdanı sureti (T.C. numarası bulunan),

g)        Yurtdışından yapılan başvurularda adayın kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunu tanıtan katalog, pasaportun giriş-çıkış vizelerinin vurulduğu sayfaların ayrıca eklenecektir.

(2)               Yabancı dilde hazırlanmış belgelerin Türkçeye çevrilmiş olması gerekmektedir.

(3)               Tüm belgeler yarım kapaklı bir dosya içerisinde teslim edilmelidir.

 

            Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi

            MADDE 8-  

(1)               Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

(2)               Başvurularda ilgili ön değerlendirmeyi, yönetmelik ve bu esaslar çerçevesinde, ilgili Yönetim Kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması dikkate alınarak değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Genel not ortalamasının eşitliği halinde merkezi yerleştirme puanı yüksek olana öncelik verilir.

(3)               Yatay geçiş yerleştirme işlemleri, ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır ve sonuçlar Rektörlüğe bildirilir.

(4)               Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

 

Sonuçların ilanı, kesin kayıtlar ve intibak

MADDE 9-

(1)               Yatay geçiş için geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversite’nin resmi internet sayfasında ilan edilir. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.

(2)               Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içerisinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağırılır.

(3)               Yatay geçiş hakkı kazananların listesi, başvuruda öğrenci tarafından sunulan belgelerle birlikte, ilgili birimce Rektörlüğe gönderilir. Kesin kayıtlar Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Bakanlığı’nda yapılır.

(4)               Kesin kayıtta istenen belgeler:

a)        Lise diploması (aslı)

b)       Altı adet fotoğraf (fotoğraflar 4,5cm x 6cm ebadında, son altı ay içerisinde ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.),

c)        Gelinen yükseköğretim kurumundan alınmış olan ilgili öğrenciye ait ilişik kesme belgesi.

(5)               Kesin kayıtlar, istenen belgelerle birlikte belirlenen tarihlerde öğrencinin kendisi veya kanuni vekili tarafından şahsen yapılır. Aksi takdirde yatay geçiş hakkı kaybedilmiş olur.

(6)               İlgili Yönetim Kurullarınca oluşturulan komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre; öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder. Öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri varsa bunları da belirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE10-Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde; Üniversite Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Senato Kararları, ilgili Yönetim Kurulu Kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11- Bu Esaslar, Senato tarafından kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- Bu Esasları Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.