Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2012–2013 Öğretim yılı birinci yarıyılında (Güz Yarıyılı) öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalları, kontenjanlar, başvuru şartları, istenen belgeler, mülakat tarihi ve diğer açıklayıcı bilgiler aşağıdadır

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 28 Haziran - 25 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Terme Cd.Merkez Yerleşkesi Eski Rektörlük Binası C Blok 3. Kat/ Kırşehir

TEZLİ YÜKSEK LİSANS İÇİN MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI

27 Temmuz 2012 Mülakata girmeye hak kazanan öğrenci listesinin ilanı (Sonuçlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca www.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.)

MÜLAKAT YERİ

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (Salonlar mülakata girecek aday listesi ile birlikte ayrıca ilan edilecektir)

MÜLAKAT TARİHİ

31 Ağustos 2012 Cuma günü Saat 10.00’da

SONUÇLARIN İLANI

03 Eylül 2012 (Sonuçlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca www.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.)

KESİN KAYIT TARİHLERİ

04 Eylül –07 Eylül 2012 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde kayıt yapılacaktır.

KAYIT YAPTIRMYA HAK KAZANAN YEDEKLERİN İLANI

10 Eylül 2012

YEDEK KAYIT

11 Eylül 2012 tarihinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES PUAN TÜRÜ AÇIKLAMA
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 16 8 SÖZEL Yüksek Lisans: Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile Halk Bilimi Bölümü mezunları başvurabilir. Doktora : Sosyal Bilimler Enstitülerinin Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı veya Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Bilimi, Halk Edebiyatı, Türk Dili ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bilim dallarında yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Tarih Anabilim Dalı 15 - SÖZEL Tarih Bölümü, Tarih Öğretmenliği, Hukuk Fakültesi ve Polis Akademisi mezunları başvurabilir. Ancak alan dışı bölümlerden mezun olanlar için kontenjan, belirtilen kontenjanın %30’u ile sınırlıdır.
İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 5 - SÖZEL Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunları başvurabilir.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 12 - EŞİT AĞIRLIK Eğitim Fakültesi mezunları başvurabilir.

 

1 .YÜKSEK LİSANS PROGRAMIBAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR
 
 
a) Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.
 
b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES 55 taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir.
 
c) Tezli Yüksek Lisans Programları için başvuran adaylardan mülakata alınacaklar; program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adaylar, ALES puanlarının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 10’u ve varsa yabancı dil sınavından aldıkları puanların % 15’inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.
 
 
 
DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR
 
 
a) Doktora programlarına, doktora yapılacak programa uygun bir yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler başvurabilirler. Yüksek lisans derecesinin yurt dışından alınmış olması hâlinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik belgesi aranır.
 
b) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 70, 4 tam puan üzerinden en az 2,harfli sistemde en az CC,tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 75,4 tam puan üzerinden en az 2,5 ve harfli sistemde en az CB olması gerekir. ALES’ten en az 60 standart puan, KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir.
 
c) Adayların; yüksek lisans mezuniyet belgesi ve ALES sonuç belgesi ile birlikte, KPDS, ÜDSveyaeşdeğerliğiÜniversitelerarasıKurul tarafındanbelirlenen sınavlardan alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgelerini de vermeleri gerekir.
 
ç) Programlara başvuran adaylardan mülakata alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır.
 
d) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanına % 50, yüksek lisans mezuniyet notuna % 10, yabancı dil puanına % 15,mülakat sonucuna % 25 ağırlık verilir.
 
e) Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.
 
 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
 
 
a) Aday tarafından doldurulacak başvuru dosyası (Enstitüden sağlanır.)
 
b) Nüfus cüzdanını fotokopisi.
 
c) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi.
 
d) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi.
 
e) Not döküm belgesi fotokopisi (Transkript)
 
f) Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük siteme çevrim işlemi YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır. Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır.
 
g) ALES sonuç belgesi fotokopisi (Kasım 2009 ve daha sonraki Sınavlar.)
 
h) 2 adet vesikalık fotoğraf.

i) Başvurular Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.
 
 

 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER
 
 
a) Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da okul onaylı fotokopisi.
 
b) ALES sonuç belgesi.
 
c) Not döküm belgesi aslı (Transkript) veya okul onaylı fotokopisi.
 
d) Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.
 
e) 4 adet vesikalık fotoğraf.
 
f) Harç ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.


 

DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
 
 
j) Aday tarafından doldurulacak başvuru dosyası (Enstitüden sağlanır.)
 
k) Nüfus cüzdanını fotokopisi.
 
l) Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi
 
m) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi.
 
n) Yüksek Lisans not döküm belgesi fotokopisi (Transkript)
 
o) ALES sonuç belgesi fotokopisi (Kasım 2009 ve daha sonrakiler)
 
p) Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS)’ nin aslı veya onaylı sureti.
 
q) Başvurular Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.
 
r) 2 adet vesikalık fotoğraf.

 


DOKTORA PROGRAMI KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER
 
 
g) Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da okul onaylı fotokopisi.
 
h) ALES sonuç belgesi.
 
i) Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS)’ nin aslı veya onaylı sureti.
 
j) Yüksek Lisans not döküm belgesi aslı (Transkript) veya okul onaylı fotokopisi
 
k) Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “Doktora yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.
 
l) 4 adet vesikalık fotoğraf.
 
m) Harç ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
 
 
DEĞERLENDİRME
 
 
a) Programlara başvuran adaylardan mülakata alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanınüçkatı ile sınırlıdır. Mülakat sınavına girecek adayların belirlenmesinde ALES puanlarının % 50’si, Lisans, Yüksek Lisans mezuniyet notunun % 10’u ve yabancı dil sınavından aldıkları puanın% 15’inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak,kontenjanın üç katına kadar sıralanarak Yüksek Lisans ve Doktora programı için mülakata girecekler belirlenir.

b) Yapılan sıralamada giriş sınavı başarı notlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, Yüksek lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.
 
c) Doktora mülakat sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanına % 50, yüksek lisans mezuniyet notuna % 10, yabancı dil puanına % 15,mülakat sonucuna % 25 ağırlık verilir.
 
d) Yatay Geçiş Müracatları Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9. Maddesi çerçevesinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.