Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yüksek Lisans Öğrenci Alım ilanı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılı ikinci yarıyılında (Bahar Yarıyılı) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalına Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 14-24 Ocak 2013 tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Terme Cd. Merkez YerleşkesiEski Rektörlük Binası C Blok 2. Kat/ Kırşehir adresine şahsen yapılacaktır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS İÇİN MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI

25 Ocak 2013 Mülakata girmeye hak kazanan öğrenci listesinin ilanı (Sonuçlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca www.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.)

MÜLAKAT YERİ

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (Salonlar mülakata girecek aday listesi ile birlikte ayrıca ilan edilecektir)

MÜLAKAT TARİHİ

28 Ocak 2013 Pazartesi Saat 09.00’da

SONUÇLARIN İLANI

29 Ocak 2013 (Sonuçlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca www.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.)

KESİN KAYIT TARİHLERİ

29-31 Ocak 2013 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde kayıt yapılacaktır.

KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN YEDEKLERİN İLANI

31 Ocak 2013

YEDEK KAYIT

1 Şubat 2013 tarihinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.

ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

ALES PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

12

-

EŞİT AĞIRLIK

Öğretmenlik Sertifikası Olanlar Başvurabilir

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.
b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES 55 taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir.
c) Tezli Yüksek Lisans Programları için başvuran adaylardan mülakata alınacaklar; program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adaylar, ALES puanlarının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 10’u ve varsa yabancı dil sınavından aldıkları puanların % 20’inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a) Aday tarafından doldurulacak başvuru dosyası (Enstitüden sağlanır.)
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi
c) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi
d) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi
e) Not döküm belgesi fotokopisi (Transkript)
f) Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük siteme çevrim işlemi YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır. Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır.
g) ALES sonuç belgesi fotokopisi( Mayıs 2010 ve daha sonraki Sınavlar.)
h) 2 adet vesikalık fotoğraf
i) Başvurular Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

a. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da okul onaylı fotokopisi
b. ALES sonuç belgesi
c. Not döküm belgesi aslı(Transkript) veya okul onaylı fotokopisi
d. Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.
e. 3 adet vesikalık fotoğraf

DEĞERLENDİRME

a. Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna %10, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %20, mülakat sonucuna %20 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın % 50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır. Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kayıt için gelmeyenlerin yerine yedekler arasından sırayla kayıt yapılır.