Asıl ve yedek adayların belirlenmesi

Öğrenci yerleştirme
Madde 18- (1) Yerleştirme işlemi, adayların YP’na, tercihine ve kontenjanlara göre yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:
a) Tercihlerine göre adaylar arasından kontenjan sayısı kadar yerleştirilecektir. YP’na göre yapılacak yerleştirme işleminde YP’si yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
b) Bir adayın YP’si ne denli yüksek olursa olsun; yalnız bir bölüme kayıt hakkı kazanabilir.

(2) Milli kontenjanına yerleştirildikten sonra kontenjan dışı kalan Milli Sporculardan ilgili bölümün başvurusu YGS puan şartına haiz olmaları halinde genel kontenjandan da yararlandırılırlar.

ÖYSP Puanı, adayın girdiği bölüme göre Tablo-3'den hesaplanacaktır.

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP'lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılacaktır.

 

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP -SP) olacaktır. ÖYSP - SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10' dur.

Yerleştirmeye esas olacak olan puan   (Yerleştirme Puanı=YP )  aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

a)   Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin;  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için aday,   liselerin spor alanından geliyorsa),

 YP = (1.17 x ÖYSP - SP) + (0,11 x AOBP) + ( 0,22 YGS –P )+(0.03xAOBP)

b)  Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa)

 YP = (1.17 x ÖYSP - SP) + ( 0,11 x AOBP) + ( 0,22 YGS – P )
Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, YGS puanı en yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
(4) Bir önceki yılın, YGS puanı veya özel yetenek sınavı ile örgün yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır. Sınavsız Geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık öğretim kontenjanı bulunmayan programlara yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

(5) Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt yerlerindeki panolarda, www.ahievran.edu.tr/besyo ve besyo.ahievran.edu.trweb adreslerinde Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. Yedek listedeki adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir.

Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt yerlerindeki panolarda ve besyo.ahievran.edu.tr web adresinde Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. Yedek listedeki adayların, özellikle web sayfasındaki ve öğrenci işler daire başkanlığı panolarına asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir.

Asıl ve Yedek adayların kesin kayıtları
Kesin kayıt tarihi ve yeri
Madde 19- (1) Kesin kayıt tarihi: Asıl adayların kesin kayıtları 01-04 Ağustos 2017 (Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) tarihlerinde ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. 04 Ağustos 2017 (Cuma) günü saat 17.00’a kadar kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

(2) Asıl adayların kesin kayıtları sonucunda boş kalan kontenjanların bulunması durumunda 07-08 Ağustos 2017 (Pazartesi, Salı) / 09 -10 Ağustos 2017 (Çarşamba, Perşembe)  / 11-14 Ağustos 2017 (Cuma-Pazartesi) / 15 Ağustos 2017(Salı) tarihlerinde ve mesai saatleri içerisinde yedek adaylardan listedeki sıraya göre kesin kayıt işlemi yapılacaktır.

(3) Kontenjanların dolmaması halinde adaylar ek kontenjan ilanına başvurabilirler. Herhangi bir bölüme ek kontenjanla adaylar yerleştirilirken ayni cinsten kontenjan dolmadığı takdirde karşı cinsten adaylar yerleştirilir. Örneğin bayan kontenjanı dolmadığı takdirde o bölümü tercih eden bayan yoksa yerine erkekler alınarak açık olan kontenjan tamamlanır.

(4) Kesin kayıtlar: Ahi Evran Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında (Bağbaşı Yerleşkesi/ KIRŞEHİR) yapılacaktır.

Kesin kayıt için gerekli belgeler
Madde 20- (1) Kesin kayıt için istenen belgeler;

 1. Lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz).
 2. Aday, 0,8 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge. (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır).
 3. Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı onaylı örneği.
 4. 1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (1997 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir).
 5. 6 adet 4,5 cm x 6 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).
 6. Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanesinden son bir ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu.
 7. Milli öğrenciler için Millilik Belgesinin aslı.

(2) Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Yedek adaylara kayıt sırası geldiğinde kayıt için gerekli belgelerin asıllarını ibraz etmeleri zorunludur. Noter vekâletnamesiyle kayıt yapılabilecektir.

Yedek listeden adayların kesin kayıtları
Madde 21- (1) 

 1. Birinci Yedek Listede İlan Edilecek Adayların Kayıtları (Asıl adayların kayıtları sonucunda kontenjan dolmaması halinde): 04 Ağustos 2017 (Cuma) günü saat 17.00 itibariyle yapılan kesin kayıtlar sonucunda, kontenjanın dolmaması halinde aynı gün saat 18.00’da, kayıt yaptırmayan asıl aday öğrenci sayısı kadar, yedek listesinden listedeki sıraya göre, birinci yedek listesi olarak aday ilan edilecektir. İlan edilen birinci yedek listede isimleri bulunan adayların kesin kayıtları: 07-08 Ağustos 2017 (Pazartesi, Salı) günlerinde, 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan birinci yedek liste adayları bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
 2. İkinci Yedek Listede İlan Edilecek Adayların Kayıtları (Birinci yedek liste adayların kayıtları sonucunda kontenjan dolmaması halinde): 08 Ağustos 2017 (Salı) günü saat 17.00 itibariyle kontenjanın dolmaması halinde aynı gün saat 18.00’da, kayıt yaptırmayan birinci yedek liste aday öğrenci sayısı kadar, yedek listesinden, birinci yedek listesinde ilan edilen son adaydan sondaki yedekten başlamak üzere, listedeki sıraya göre ikinci yedek listesi olarak aday ilan edilecektir. İlan edilen ikinci yedek listede isimleri bulunan adayların kesin kayıtları: 09-10 Ağustos 2017 (Çarşamba, Perşembe) günlerinde, 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan ikinci yedek liste adayları bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
 3. Üçüncü Yedek Listede İlan Edilecek Adayların Kayıtları (İkinci yedek liste adayların kayıtları sonucunda kontenjan dolmaması halinde): 10 Ağustos 2017 (Perşembe) günü saat 17.00 itibariyle kontenjanın dolmaması halinde aynı gün saat 18.00’da, kayıt yaptırmayan ikinci yedek liste aday öğrenci sayısı kadar, yedek listesinden, ikinci yedek listesinde ilan edilen son adaydan sondaki yedekten başlamak üzere, listedeki sıraya göre üçüncü yedek listesi olarak aday ilan edilecektir. İlan edilen üçüncü yedek listede isimleri bulunan adayların kesin kayıtları: 11-14 Ağustos 2017  (Cuma-Pazartesi) günlerinde, 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan üçüncü yedek liste adayları bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
 4. Dördüncü Yedek Listeden Ad Okuma Yöntemiyle Yapılacak Kayıtlar: 14 Ağustos 2017 (Pazartesi) günü saat 17.00 itibari ile boş kalan kontenjanlar için, 15 Ağustos 2017 (Salı)  günü saat 11.00’da, 10 Ağustos 2017 (Perşembe) günü ilan edilen üçüncü yedek listesindeki son yedekten sonraki adaydan başlamak üzere, ad okuma yöntemiyle kesin kayıt yapılacaktır. İsmi okunan aday, bir sonraki adayın ismi okunmadan kayıt yerinde olmalıdır.
 5. 15 Ağustos 2017 (Salı)  günü yapılacak kayıtları takiben kontenjanlar dolmasa dahi kayıtlar sona erecek ve listede ismi olmasına rağmen kayıt yerinde bulunmayan adaylar için mazeret kaydı yapılmayacaktır. Bu adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır (Sağlık raporu dahil hiçbir mazeret kesinlikle kabul edilmeyecektir).