1- ATAMA BAŞVURU FORMU (WEB ADRESİNDE BELİRTİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ DOLDURULACAKTIR.Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız.)
2- TUS YERLEŞTİRME BELGESİ
3- DİPLOMALARININ (LİSANS, YÜKSEK LİSANS) VEYA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİN TASTİKLİ ÖRNEĞİ
4- FOTOĞRAF (4 ADET)
5- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
6- HİZMET BELGESİ (HERHANGİ BİR KAMU KURUMUNDA HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN YADA DAHA ÖNCE BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞIP İSTİFA EDEN/AYRILANLAR İÇİNDİR.
7- ASKERLİK DURUMU BELGESİ
8- ADLİ SİCİL BELGESİ (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.)
9- YABANCI DİL BELGESİ (YDS,ÜDS,KPDS…)


SON BAŞVURU TARİHİ: 08.06.2015
BAŞVURU ADRESİ: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NOT: BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

ÖĞRETİM ELEMANI HAREKETLİLİĞİ

2015-2016 Akademik Döneminde Erasmus+ kapsamında Avrupa Birliği üniversitelerinde eğitim almak* veya ders vermek isteyen öğretim elemanlarımız yurt dışına gönderilecektir.

Aşağıdaki linkte yer alan İkili Anlaşma Listesinde belirtilen meslek yüksekokulu, yüksekokul ve fakültelerin ilgili bölümlerinde görevli öğretim elemanları, Ön Başvuru Formu ve İngilizce yeterliliğini gösteren sınav (KPDS veya ÜDS) sonuç belgelerini Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim ederek başvuruda bulunabilirler. Başvurular, 06-20  Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. 

*Araştırma görevlileri sadece eğitim alma hareketliliğinden faydalanabilirler.

            Ön Başvuru Formuna Ulaşmak için tıklayınız

            İkili Anlaşma Listesine ulaşmak için tıklayınız.

SEÇİM SÜRECİ VE SONUÇLARIN İLANI

  • Öğretim elemanı seçim sürecinde dil puanı kriter** olarak kullanılacaktır. Öğretim elemanının başvurusunun değerlendirmeye alınması için KPDS/ÜDS ‘den veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından 100’lük değerlendirme sistemine göre en az 50 puan alması gerekmektedir

**Önemli Not : Ulusal Ajans tarafından Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının yetersiz olması durumunda farklı seçim kriterleri (başvuruda bulunanlara duyurulmak üzere )uygulanabilir.
Sonuçlar 6 Mayıs 2015 tarihinde üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecektir.

  • Değerlendirme yapılırken (Üniversitemiz Erasmus Değişim Programı Yönergesi’nde belirtildiği üzere), ikili anlaşmayı yapan ve aynı zamanda daha önce Erasmus değişiminden faydalanmamış olan öğretim elemanlarına yurt dışına gitme hususunda öncelik verilir. Bu öğretim elemanları bir defaya mahsus olmak üzere seçim kriterlerinden muaf tutulurlar.

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler:

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. (Örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur.)
Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler:

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.
Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

MADDİ DESTEK

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç,


144


2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan126

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti


108

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya


90

14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15. ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır.

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz

SEYAHAT GİDERİ HESAPLAMALARI:

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyehat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.100

Yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen tarihe kadar (en geç 31 Ekim 2016 olarak belirlenebilir) belgelerini ofise teslim etmeyen personelin % 20 hibeleri ödenmez. Bu durumun personele hareketlilikten önce bildirilmesi gerekmektedir.

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu:

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
ÖĞRETİM ELEMANI HAREKETLİLİĞİ

Yükseköğretim Kurulu’nun 25.02.2015 tarih ve 2015.8. no.lu kararına istinaden, Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına gönderilecek öğretim elemanlarına yapılacak ödemelere ilişkin 06.05.2014 tarihli Yürütme Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına yapılacak öğretim elemanı hareketliliğinin, 2015-2016 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere, ikinci bir Yürütme Kurulu kararına kadar durdurulmasına karar verilmiştir. İlgili YÖK Yürütme Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Karar dolayısı ile 2015-2016 Akademik Yılı için Öğretim Elemanı başvuruları alınmayacaktır.

1- ÖYP Yerleştirme Belgesi
2- Diplomalarının veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Tasdikli Örneği
3- Fotoğraf (4 adet)
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5- Hizmet Belgesi (Herhangi Bir Kamu Kurumunda Halen Çalışmakta Olan Yada Daha Önce Bir Kamu Kurumunda Çalışıp İstifa Eden/Ayrılanlar İçindir.)
6- Askerlik Durumu Belgesi
7- Adli Sicil Belgesi (
www.turkiye.gov.tr İnternet Adresinden Alınabilir.)
8- Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS, KPDS…)

ÖYP Başvuru Dilekçesini İndirmek İçin Tıklayınız.

SON BAŞVURU TARİHİ: 19.01.2015

Başvuru Adresi: Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Not: Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi